Grondmarkt.nl is in eigendom van DCA Multi Media B.V., gevestigd te Lelystad.

Algemene disclaimer Boerenbusiness.nl

De op/via Boerenbusiness.nl en aan Boerenbusiness.nl gekoppelde websites verstrekte informatie is geen aanbod of advies. De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De op deze site opgenomen informatie/adviezen is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. DCA Multi Media B.V., als ook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s), aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. DCA Multi Media B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door DCA Multi Media B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van DCA Multi Media B.V.

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzingen van DCA Multi Media B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.


Disclaimer DCA Multi Media B.V.

DCA Multi Media B.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door u genomen beslissingen op basis van de verstrekte informatie op deze website. Handelen op termijn- en optie beurs brengt financiƫle risico's met zich mee. De door DCA Multi Media B.V. op deze site verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiƫle dienst en is niet bedoeld om een specifiek advies te verstrekken op financieel, fiscaal of juridisch gebied.

De informatie op deze site is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen en is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen garantie of verklaring afgegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Wetten, regels en jurisprudentie zijn vaak op verschillende wijze te interpreteren en veranderen zeer regelmatig. Informatie op deze site kan achterhaald zijn door nieuwe wetten en andere regelgeving.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment worden gewijzigd. Iedere aansprakelijkheid van schade als gevolg van eventuele storingen in (data)communicatiefaciliteiten wordt uitdrukkelijk afgewezen door DCA Multi Media B.V..

DCA Multi Media B.V. is niet aansprakelijk voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze site. DCA Multi Media B.V. biedt hiervoor geen garanties. Evenmin is DCA Multi Media B.V. aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het gebruik van deze site zouden kunnen ontstaan. Aan de gegevens die op deze site worden gepubliceerd, kunnen geen rechten worden ontleend.
Informatie mag uitsluitend voor eigen gebruik en voor eigen risico worden aangewend.
DCA Multi Media B.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor meningen, zoals geventileerd op het forum.
Het is niet toegestaan om enig materiaal van deze site te reproduceren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te publiceren of uit te zenden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DCA Multi Media B.V..
Op deze website (daaronder begrepen maar niet beperkt aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) zijn van toepassing de algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder Nr. 52.863.778