Foto: Losse grond: Rijksweg 162
Foto: Losse grond: Rijksweg 162

Omschrijving

ALGEMEEN:
DE VRAAGPRIJS IS €8,- PER VIERKANTE METER KOSTEN KOPER
Diverse percelen landbouwgrond van 35.876m² gelegen op een centrale locatie tussen Venlo en Velden. De percelen zijn gelegen aan de Rijksweg tussen Venlo en Velden. De percelen zijn ook ontsloten via de Weerdweg, welke aan de achterzijde langs het perceel loopt.

Indeling
KADASTRALE SITUATIE:
De percelen zijn Kadastraal bekend: Gemeente Arcen en Velden, Sectie C, Nummers 3743, 4797, 4798, 8703, 11849 en 12206 en tezamen groot 35.640m².

BESTEMMING:
Agrarisch met natuurwaarden. Een klein gedeelte van het perceel heeft als bestemming: Bos. De omschrijving van de bestemming is als volgt.

Artikel 6 - Agrarisch gebied met natuurwaarden

Doeleinden Lid 1.
De gronden op plankaart aangewezen voor 'Agrarisch gebied met natuurwaarden' zijn bestemd voor de volgende doeleinden:
a. een duurzame agrarische bedrijfsvoering;
b. instandhouding, herstel en/of ontwikkeling van de aanwezige waarden ten aanzien van natuur, landschap, cultuurhistorie, waterhuishoudkundige voorzieningen, water en watergangen(plankaart 2a t/m c);
c. behoud, bescherming, en herstel van de cultuurhistorische waarden ten aanzien van de in bijlage 2 en/of op de plankaart aangegeven ‘rijksmonument’ of ‘beeldbepalend bouwwerk’.
d. extensief recreatief medegebruik.
e. alsmede voor de instandhouding van landgoederen ter plaatse van de aanduiding
L1: Landgoed Exterveld
L2: Landgoed Schandelosche heide
L3: Landgoed De Vlèes
L4: Landgoed Dassenrijk
L5: Landgoed Enderhof
f. wegen, verharde en onverharde paden.

Bouwvoorschriften
Lid 2.a. Op de gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke ter plaatse noodzakelijk zijn uit een oogpunt van doelmatige agrarische bedrijfsvoering dan wel uit een oogpunt van beheer en onderhoud overeenkomstig de doeleinden, waaronder begrepen eenvoudige recreatief ondersteunende voorzieningen, zoals wegwijzers, informatieborden en zitbanken. Sleufsilo's, mestsilo’s, waterbassins en foliemestbassins worden hieronder niet begrepen.
b. De hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2,5 m bedragen.
c. Op de gronden met de dubbelbestemming ‘leidingen’ mag niet worden gebouwd.

Overige voorschriften
Lid 3.a. Indien op de gronden waarden ingevolge plankaart 2a t/m c aanwezig zijn, wordt in artikel 28 aangegeven voor welke werken en werkzaamheden een aanlegvergunning vereist is.
b. Voor voorschriften ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken wordt verwezen naar artikel 27.
c. Van toepassing zijnde vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden en de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen zijn geregeld in artikel 24 juncto 25.

Klik voor volledige omschrijving

Makelaardij van Rijn VolBar B.V.

Goltziusstraat 35

5911AT Venlo

077-3523546

info@vanrijnvolbar.nl

http://www.vanrijnpartners.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs € 8 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Zand
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 3.59 Ha