Verwijderd
Foto: Losse grond: Gagelstraat
Foto: Losse grond: Gagelstraat
Foto: Losse grond: Gagelstraat
Foto: Losse grond: Gagelstraat

Omschrijving

TE KOOP:

RECHT VAN ERFPACHT VAN PERCELEN CULTUURGROND GELEGEN AAN DE GAGELSTRAAT TE MOLENSCHOT

Omschrijving
De percelen zijn gelegen aan en nabij de Gagelstraat te Molenschot. De percelen worden middels één dam ontsloten naar de Gagelstraat.

Kadastrale registratie
De percelen zijn als volgt kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente Sectie Nummer Groot
Gilze en Rijen P 249 11.700 m²
Gilze en Rijen P 752 11.900 m²
Totaal 23.600 m²

Gebruik
Het perceel wordt momenteel gebruikt als weiland.

Waterschapslasten
De waterschapslasten in de gemeente Gilze en Rijen voor ongebouwde grond bedraagt circa
€ 53,29 per hectare per jaar (voor het jaar 2018). Dit bedraagt voor bovengenoemde percelen totaal circa € 125,75 per jaar.

Grondsoort
Volgens de bodemkaart van Nederland bestaan de gronden uit humuspoldergronden en
kalkloze zandgronden. De gronden bestaan uit resp. Veldpoldergronden; leemarm en zwak lemig fijn zand en Beekeerdgronden; lemig fijn zand met mariene afzetting ouder dan Pleistoceen beginnen tussen 40 en 120 cm.

De grondwatertrap voor de grond bedraagt VI en Vb. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) resp. tussen de 40 en 80 cm en tussen de 25 en 40 cm beneden maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) bedraagt groter dan 120 cm beneden maaiveld.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Gilze en Rijen, hebben de percelen landbouwgrond de bestemming enkelbestemming ‘Agrarisch’.

Betalingsrechten
Op de percelen rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

Voorwaarden erfpachtrecht
• De erfpachtovereenkomst betreft ‘agrarische index erfpacht’ van ASR.
• Erfpacht is ingegaan in november 2018 en zal eindigen op één november 2044.
• De canon zal jaarlijks per mei worden geïndexeerd op de wijze zoals beschreven in artikel 3 van de algemene voorwaarden en voor het eerst per één mei 2020.
• De verschuldigde canon bedraagt € 1.146,60 per hectare per kalenderjaar, derhalve bij een oppervlakte van 2.36.00 hectare € 2.705,97 per kalenderjaar.
• De canon moet vooruit worden betaald in twee gelijke halfjaarlijkse termijnen, telkens voor 1 mei en 1 november van ieder jaar.
Kooprecht bij het einde van de Erfpachtperiode
• Bij het einde van de erfpachtperiode heeft erfpachter het recht om de blote eigendom van de erfpachtzaak van eigenaar te kopen.
• De koopprijs wordt bij het einde van de Erfpachtperiode berekend door de jaarcanon te vermenigvuldigen met éénhonderd (100) en te delen door twee en zestiende (2.6).
• Als de koopprijs hoger is dan de vrije waarde van de erfpachtzaak vrij van enig gebruiksrecht, wordt de te betalen koopprijs beperkt tot de vrije waarde.
• Als eigenaar en pachter geen overeenstemming bereiken over de vrije waarde van de erfpachtzaak, is artikel 13 lid 3 tot en met 6 van de algemene voorwaarden van toepassing.
Tussentijds kooprecht
• In november 2028 heeft erfpachter voor de periode van één jaar het recht de blote eigendom van de percelen tussentijds van eigenaar te kopen.
• Indien erfpachter gebruik wenst te maken van zijn tussentijds kooprecht, dient erfpachter dit ten minste zes maanden voor de door erfpachter gewenste datum van het passeren van de akte, binnen het jaar, middels aangetekend schrijven aan te kondigen aan eigenaar.
• Bij tussentijds kooprecht, wordt de koopprijs berekend door de jaarcanon welke geldt op de passeerdatum, te vermenigvuldigen met éénhonderd (100) en te delen door twee en zestiende (2,6). De uitkomst wordt vermeerderd met tien (10%) procent.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs  
Status Verwijderd
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Zand
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 2.36 Ha